den jydske haandvaerkerskole

Kvalitet på DjH

Kvalitet på Den jydske Haandværkerskole kendetegnes ved:
At elever og kursister oplever DjH's medarbejdere som værende en del af en helhed, der arbejder sammen for at få skolen til at fungere, så elevers og kursisters berettigede forventninger til skolen opfyldes.

At medarbejderne tydeligt ses og opleves som værende kompetente til de opgaver, de har ansvaret for at løse.

At skolens elever og kursister oplever et højt informationsniveau med hensyn til egen situation på skolen i relation til planlagt undervisningsforløb samt eventuelt ophold på skolehjem og kursushotel.

At man som elev løbende kan konstatere, at der er nøje sammenhæng mellem planlagte forløb, som man er informeret om, og det faktisk gennemførte forløb, og at evt. hensigtsmæssige ændringer er kendte og begrundede. Ligeledes at den enkelte elev kan konstatere om de opstillede og annoncerede mål nås.

At elever og kursister kender organisationsstrukturen på skole og skolehjem og dermed er bekendt med klagevej, så "problemer" løses inden de bliver alvorlige og akutte. Elever og kursister oplever, at skolens medarbejdere er indstillet på at tage sig af evt. problemer så snart de opstår, og at kritik – såvel positiv som negativ – er legalt og ønskeligt. 

Elevtilfredshed

På Den jydske Haandværkerskole gennemføres der løbende evalueringer. Alle elever bliver ved afslutningen af et skoleophold bedt om at udfylde en elektronisk evaluering. Resultaterne anvendes til at lave forbedringer og bevare det kendte høje niveau på Den jydske Haandværkerskole.

Eleven evaluerer 7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø:

 • Kontakt til skolen, herunder administrationen
 • Kantineforhold
 • Indkvartering
 • Serviceniveau
 • Studievejledning
 • Studiemiljø
 • Det samlede ophold

Der evalueres på 5 temaer vedrørende undervisning:

 • Udbytte af undervisning
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisningens gennemførelse
 • Lokaler og udstyr
 • Egen indsats

Se grafisk oversigt

ETU, elevtrivselsundersøgelse 2016

Evaluering AMU

Tilfredshedsmålinger - kursister og virksomheder - AMU-området

På AMU-området følger Den jydske Haandværkerskole den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (et krav), herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

 • Deltagernes evaluering af AMU
 • Virksomhedernes evaluering af AMU
 • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.
For at overholde lov om gennemsigtighed og åbenhed skal skolen på hjemmesiden give adgang for kursister og virksomheder til relevante oversigter over evalueringsresultater. Nærmere forklaring om de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Kort fortalt

Alle deltagere og virksomheder skal hver især svare på nogle spørgsmål, der er fælles for alle arbejdsmarkedskurser. Derfor bliver systemet også kaldt De systemfælles redskaber, men normalt anvendes blot navnet Amukvalitet.dk.

I spørgeskemaerne stilles der fra og med 2004, tre baggrundsspørgsmål til deltagerne og fire til virksomhederne, samt syv systemfælles spørgsmål til deltagerne og fire til virksomhederne. Det er spørgsmål vedrørende tilfredsheden med forskellige forhold ved det kursus, deltageren har taget, eller virksomheden har haft en medarbejder på.

Den jydske Haandværkerskole har siden 2000 gennemført og evalueret AMU-kurser. Evalueringsresultaterne af disse findes på www.viskvalitet.dk.

Nøgletal for EUD-elever

Tidligere elevers overgang til videre uddannelse:

Handlingsplan for øget gennemførelse

Medarbejdertilfredshed

MTU, medarbejdertilfredshedsundersøgelse

DjH har deltaget i 2003, 2005, 2009 og i 2013.

I marts 2013 deltog DjH’s medarbejdere medarbejdertilfredshedsundersøgelse udført af ENNOVA. Undersøgelsen er gennemført samtidig på 44 uddannelsesinstitutioner, heraf på 17 erhvervsskoler. Resultaterne blev offentliggjort 3. maj.

Arbejdsglæde og loyalitet blev af DjH’s medarbejdere målt til 84 og 87 på en 100 skala, hvilket er den højeste vurdering på de 44 deltagende institutioner. I den forrige MTU fra 2009/10 blev samme vurdering sat til henholdsvis 82 og 84. Også her var DjH’s resultat højeste vurdering af de deltagende institutioner.

Selv om resultatet er særdeles positivt er der altid noget at arbejde med, både i forhold til forbedring og fastholdelse. De er derfor udarbejdet køreplan for gennemgang af, dialog om og opfølgning på resultatet.

Kvalitet årshjul

Se kvalitet årshjul (grafik)