elektrikeruddannelse

4.6* Teknisk entreprise og projektstyring

Modulet handler om projektstyring fra ordre til aflevering. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 • Ud fra en effektivitetsbetragtning kan vurdere hvordan en opgave optimalt skal bemandes ud fra egen entreprise og andre entreprisers opgaver og fremdrift.
 • Kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts-, byggemøder og afleveringsforretninger.
 • Med relevante projektledelsesværktøjer, herunder Det digitale byggeri, selvstændigt kan kombinere sin el-faglige viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet.
 • Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 • Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 • Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 • Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
 • Har kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå ud fra kommunikationsfærdigheder og konflikthåndtering.
 • Kan selvstændigt anvende projektstyringsværktøjer i forbindelse med at optimere tid, økonomi og kvalitet i projekter.
 • Selvstændigt kan håndtere principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold.
 • Selvstændigt kan håndtere de retslige forhold og processer, der skal anvendes, i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m. og agere korrekt og rettidigt for at sikre kvalitet og økonomi i entreprisen.

Faglige mål

Kernestof

Projektledelse

 • Ledelse uden personale ansvar.
 • Projektorganisationer, projekttyper og faser i et projekt.
 • Planlægning og ydre faktorer.
 • Samarbejde på tværs af interesser og mål.

Projektgranskning

 • Projektgranskning udbudsmateriale: FB-SAB-TAG-SB, tegningsbilag, KS (kvalitetssikring i det digitale byggeri) – herunder miljø og APV

Entrepriseledelse.

 • Værktøj til projektsyring, planlægningsværktøjer: Excell – tidsplan, leverancer, økonomin bemanding/ressourcer. Fagterminologier. Projektstyring og brug af værktøjer til blandt andet økonomi.
 • Byggemøder: Miljø, arbejdsleder, sikkerhedsforanstaltninger
 • Vareleverancer: KS (Visuel modtagerkontrol) og rettidig omhu.
 • Merarbejde

Samarbejde

 • Kommunikation, samarbejde tværfaglig, ledelse, konflikthåndtering og projektmodeller og metoder.

Retslige forhold: AB18

 • AB18 Entreprise afgrænsning. Herunder: Ændringer i arbejdet, uklarheder, forsinkelser og afleveringsforretning.

Arbejdsform veksler mellem teori og en selvstændig løsning af en case om et specifikt udbudsmateriale. 50/50. En del af arbejdet foregår ved gruppearbejde. Der skal påregnes en rimelig arbejdsindsats ift. Informationssøgning. Forløbet afsluttes med aflevering af et projektkompendie samt en fremlæggelse.

Personlige mål

Der arbejdes med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Emner fra forløbsplanen beskrives i et kompendie, som indeholder tilgang og fremgangsmåde for at lede et hold og styre en tidsplan. Mundtlig præsentation foregår enkeltvis, og varer 15-20 minutter. Standpunktskaraktererne har udgangspunkt i: afleveret skriftligkompendie,

remvisning og præsentation af eget valgt emne i projektkompendie.

 Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.6/4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring

 • Lærlingen kan tilrettelægge egne tidsplaner samt deltage i opstarts-byggemøder og afleveringsforretninger for egne opgaver.
 • Eleven kan udfører integration af sikringsanlæg ( fx AIA ADK, TVO ABA ARS og ABDL). 

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker