den jydske haandvaerkerskole

Den jydske Haandværkerskole, DjH

Den jydske Haandværkerskole er en teknisk skole og er beliggende i Hadsten. Der er tale om en selvejende institution dannet i 1928 af en gruppe arbejdsgiverorganisationer, der ønskede en teknisk kostskole med tætte relationer til brancherne.

DjH Fakta

orange pilSe fakta for 2019

Årselevfordeling

orange pilSe årselevfordeling for 2019

Vision og værdier

Den jydske Haandværkerskole vil være en organisation, som styres af fælles visioner og værdier - regler og procedurer skal holdes på et minimum.

Vision – eksternt

Den jydske Haandværkerskole vil være en såvel national som international kendt og velestimeret uddannelsesinstitution, som kendetegnes ved evne og vilje til at omstille sig i takt med tidens krav og omverdenens behov, fordi DjH hele tiden er på forkant med udviklingen. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder også at skolens tidligere lærlinges og studerendes renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at opholdet på skolen for brugerne (elever, lærlinge, kursister og studerende) er kendetegnet ved en kombination af tilbud af faglig, almen dannende og personlighedsudviklende karakter. Brugerne har kompetence og ansvar for selv at vælge de tilbud, han/hun ønsker – under fornøden supervision af skolens medarbejdere. Den jydske Haandværkerskole vil i sit udbud af kurser og uddannelser sikre, at de brancher skolens udbud omfatter, kan få dækket behovet for lærlingeuddannelse, teknikeruddannelse og efteruddannelse.

Vision – internt

Den jydske Haandværkerskole vil være en organisation, som styres af fælles visioner og værdier – regler og procedurer skal holdes på et minimum. Den jydske Haandværkerskole vil realisere et fællesskab blandt skolens ledelse og medarbejdere. Alle ledere og medarbejdere på DjH vil være karakteriseret derved, at de opfatter sig som ansvarlige og ligeværdige dele af en helhed, hvis mål det er at realisere skolens samlede visioner og mål. Den jydske Haandværkerskole vil konsolidere sin økonomiske position sådan, at der til enhver tid er de nødvendige midler til rådighed til at sikre opfyldelse af skolens formål og mål.

Værdier

Den jydske Haandværkerskoles værdier er illustreret i denne model:

vaerdier

 

Pædagogisk didaktisk udgangspunkt

Se den gode erhvervsskole herunder.

Målsætning

Undervisningsaktiviteter

Som en overordnet målsætning prioriterer Den jydske Haandværkerskole at have en vifte af udbud af forskellige uddannelser på alle niveauer, fra grunduddannelser til videregående uddannelser og efteruddannelser. En anden overordnet målsætning er, at det enkelte fag i størst muligt omfang dækkes, således at fagets samlede efterspørgsel af uddannelser fra grunduddannelser over videregående uddannelser til efteruddannelser kan tilgodeses.

Kvalitet og service (elever, lærlinge, studerende, kursister og andre der gør direkte brug af skolens facilliteter)

Kundens forventninger skal i undervisningssammenhæng som i oplevelsen som gæst i systemet tilgodeses i et sådant omfang, at kunden føler sig godt behandlet af såvel det faglige system (undervisningen) som fritidssystemet (indkvartering og forplejning). Kvaliteten skal i begge systemer være på forkant med udviklingen, og leve op til det bedste andre skolesystemer kan tilbyde. Dette evalueres ved at alle direkte kunder evaluerer DjHs standard på såvel faglige, pædagogiske samt serviceorienterede områder.

Kvalitet og service (organisationer, ministerier, virksomheder og andre som bestiller uddannelse og kursusaktiviteter)

Disse interessenter skal have fuld tiltro til, at den målsætning, der er lagt for den direkte kunde opfyldes. Herudover skal de indirekte kunder opleve en effektiv sagsbehandling og en hurtig beslutningsprocedure. Dette evalueres ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser samt ved selvevaluering på baggrund af Undervisningsministeriets spørgerammer.

Kvaliteten i undervisningen

Kvaliteten i undervisningen fastholdes og udbygges ved en læreruddannelsespolitik, der som mål har, at lærerstaben er kvalificeret til at opfylde de stillede mål for eleverne/lærlingene/de studerende/kursisterne og andre kunder. Læreruddannelsen skal sikre, at de direkte kunder modtager en uddannelse mindst i en kvalitet som det bedste, der kan præsteres på andre skoler. Fremskaffelse af midler til efter- og videreuddannelse af skolens medarbejdere har høj prioritet. Der føres samtidig en ansættelsespolitik, der opprioriterer en undervisningsstab af faste lærere i normerede stillinger.

Kvaliteten af indkvartering og forplejning

Kvaliteten af indkvartering og forplejning skal leve op til det bedste, som andre skoler kan tilbyde. Betjeningen skal være kundevenlig fra første kontakt til kunden har forladt skolen og opleves mindst i en kvalitet, der svarer til det bedste, som det erhvervsfaglige skolesystem kan tilbyde. Et højt serviceniveau sikres ved de medarbejderhandlinger, som ydes af administration, pedeltjeneste, skolehjemstilsyn og køkken. Personalet, der ansættes i disse funktioner, vurderes derfor i ansættelsesproceduren i relation til de høje servicekrav, de skal være med til at dække. Samtidig afsættes, til efter- og videreuddannelse af personalet, midler i lighed med den procedure, der gælder for lærernes efter- og videreuddannelse.

Fysiske rammer

Det tilstræbes, at skolens fysiske rammer og udstyr er på forkant med udviklingen. Desuden prioriteres en fornuftig sammenhæng af rammerne for den enkelte afdeling højt, for at skabe et godt fagligt og attraktivt arbejdsmiljø for såvel elever/lærlinge/studerende/kursister som for skolens medarbejdere.

Strategi DjH 2020

DjH 2020 er skolens strategiplan. Strategiplanen blev godkendt af bestyrelsen i marts 2016.

orange pil 6x12Læs strategiplanen "DjH mod 2020" her

Den gode erhvervsskole

Erklæring om den gode erhvervsskole

Da det danske samfund bygger på velfærd via vækst, og det er essentielt at erhvervsskolerne yder et optimalt bidrag til dette, både i form af individuel kompetenceudvikling og via generel vidensdeling, hvor innovation, iværksætteri og produktion er symbiotiske elementer grundlæggende for fremtidig vækst og velfærd, og da kompetenceudvikling tager udgangspunkt og afsæt i det hele menneske, og erhvervsskolernes fokus derfor også bør være det enkelte menneske, hvor det tilstræbes at gøre det yderste for, at individet når sit mål og udnytter sit potentiale til gavn for den enkelte og samfundet, har vi udarbejdet denne ”Erklæring om den gode erhvervsskole”, som et fælles mål for alle på Den jydske Haandværkerskole, med det formål at alle stedse gennem tanke, handling og adfærd anerkender, overholder og fremmer respekten for disse principper.

Overordnet gælder:

 • Den jydske Haandværkerskoles værdier genkendes i alt vi foretager os – ENGAGEMENT – STOLTHED – SAMARBEJDE
 • DjH’s kulturelle værdier er synlige i hverdagen, hvor et holistisk menneskesyn medfører, at døgnet opfattes som en helhed, der ikke er faseopdelt, og hvor udfordring, læring, og socialisering sker, når det giver mening, hvorved der skabes et unikt læringsmiljø, der værdsættes
 • Nærvær, tillid og respekt overfor individet skaber læringslyst og motivation, og medvirker til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesforløb, Derfor er respekt for individet og faget, herunder et højt niveau i fysiske rammer og udstyr, en hjørnesten i al læringsaktivitet og øvrig adfærd
 • Mulighed for at udvise kreativitet, selvstændighed og innovation er altid til stede, da pædagogik, fysiske rammer og udstyr animerer og bidrager til, at den enkelte ønsker at udnytte sit talent maksimalt
 • Vi forventerat vore elever kan gennemføre vore uddannelser på normeret tid, ønsker at blive udfordret fagligt og personligt, er motiverede og påtager sig et ansvar, for efterfølgende at være attraktive på arbejdsmarkedet
 • Løbende samspil med virksomhederne er obligatorisk, herunder virksomhedskontakt når lærlinge er på skoleforløb. DjH er basen hvor virksomheder naturligt mødes om nyeste teknologiske viden på markedet i kraft af sin position som formidler og uddannelsesinstitution. DjH er aktiv i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med virksomheder og andre organisationer på tværs af udbudte uddannelser
 • Samarbejdet med grundskole, produktionsskole, den frie fagskole, højskole og gymnasieskole er væsentligt, hvorfor DjH altid er positivt indstillet overfor tiltag, der kan sikre en god uddannelsesovergang eller fastholdelse af elever i uddannelsessystemet.

Hvilket medfører:

 1. Der er fri adgang til lokaler og udstyr – teori og praktik – 24 timer i døgnet, da det er en forudsætning for optimale og frie rammer for læring, kreativitet og innovation.
 2. Der udbydes aktiviteter af både faglig og fritidsmæssig karakter i tiden efter 15.30, da døgnet opfattes som værende en helhed uden begrænsende rammer for tidspunkt for læring og udvikling.
 3. Specialer, spor og linjer gennemføres i ren form, hvor samarbejde med øvrige specialer, spor og linjer er bestemt af pædagogiske overvejelser i temaer og projekter.
 4. Der ydes fuld lærerdækning i det berammede antal uger, og i antal timer pr. uge, herunder kompenseres der for aflyst undervisning.
 5. Learning Center med lektie- og studievejleder og tutorer er åbent alle dage efter normal undervisningstid.
 6. Personlig og faglig udvikling er i fokus, og derfor skal eleven udfordres i begge felter. Det at være virksom i flere arenaer, som 24-timersskolen giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. 24-timersskolen og Learning-/Viden Center ses som et aktivt stimulerende og udfordrende miljø, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden til glæde for både den stærke og svage elev. Alle bidrager derfor til, at disse elementer anvendes og udvikles.
 7. Stolthed og respekt for sit fag er grundlæggende for opnåelse af et højt kvalitetsniveau. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er derfor centrale i vore uddannelser, hvor et højt kvalitetsniveau med maksimal læring, hvor den enkelte udfordres på sit niveau, er den røde tråd gennem uddannelsen.
 8. Selvstændighed og kreativitet skaber nysgerrighed, læringslyst og forpligtelse. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger gennem en faglig prioritering af til-/fravalg.
 9. Indflydelse og optimal koordinering er grundlæggende elementer, så samarbejde i form af elevmøder, fællesmøder og lærermøder er obligatoriske.
 10. Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer lysten til den faglige og almene dannelse, hvor eleverne føler sig trygge og animerede til at yde det optimale.
 11. Arbejdsglæde er en forudsætning for kreativitet og innovation, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Derfor er sundhed, kost, motion og livsstil væsentlige elementer for succes.
 12. Innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af læringsmetoder, er gældende i al undervisning.
 13. Der arbejdes med begrebet ”Ægte læringstid”, hvor tiden bruges på aktiviteter, der er læringsmæssigt relevante. Derfor har vi et miljø, hvor også almindelig adfærd understøtter dette.
 14. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Der skal være krav, aktiviteter, materialer og udstyr tilpasset elevernes forskelighed, så alle får udfordringer på et passende niveau. Uanset niveau skal eleven kunne se værdien i at anstrenge sig.
 15. Det fremmer elevernes læring og ansvarlighed, at der er synlige og forståelige krav og forventninger. Det skal være muligt at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Dette fremmes også ved en bevidst og åben planlægning, der udnytter værdien af samarbejdende adfærd for at tage hånd om individuelle styrker og svagheder.
 16. Arbejdsudvikling og innovation sker gennem udvikling og afprøvning af nye ideer. Den pædagogiske praksis, og rammerne omkring denne, skal understøtte de innovative processer, herunder sikre et tæt virksomhedssamarbejde.
 17. Tematiseret undervisning skaber koncentration i læringsbilledet, og hjælper derved eleven med at fokusere. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem tolerance og innovation. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser.

orange pilDen gode erhvervsskole (pdf)

Vedtægter

Vedtægten er vedtaget i bestyrelsen den 28/3 2012, godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 27/4 2012 og offentliggjort den 2/5 2012.

orange pilLæs DjH's vedtægter her (pdf)

Kontrolrapporter

Se kontrolrapport for bistro og restaurant
Se kontrolrapport for kantinen på Teknisk Akademi
Se kontrolrapport for caféen
Se kontrolrapport for mødelokale A216

Årsberetning 2019

orange pilLæs årsberetningen her (pdf)