den jydske haandvaerkerskole

Privatlivspolitik

Vi er efter persondataloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger.

Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.


1: Dataansvarlig

Den jydske Haandværkerskole, CVR-nr. 3770 9514, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, telefon +45 8937 0100, e-mail: persondatateam@djhhadsten.dk (”DjH”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.


2: Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter Databeskyttelsesloven en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 8937 0100 eller på e-mail: persondatateam@djhhadsten.dk

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.

DjH vil opkræve et gebyr for dette arbejde. Gebyret er 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger rettet og opdateret.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

DjH har som udgangspunkt ret til at behandle en række oplysninger om dig (hjemmel). Visse oplysninger kræver dit samtykke til behandling. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte DjH på e-mail: persondatateam@djhhadsten.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så DjH’s behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Retten til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon: 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.


3: Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig, da skolens formål er (uddrag):

 • At udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Den jydske Haandværkerskoles udbudsprofil tager udgangspunkt i erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for det tekniske område.
 • At gennemføre indtægtsdækket virksomhed.
 • At udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.
 • At gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.
 • At drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem).

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er bl.a.:

 • ’’Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser’’
 • ’’Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser’’
 • ’’Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser’’
 • ’’Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.’’ (vejledningsloven)
 • ’’Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse’’
 • ’’Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse’’
 • ’’Almen eksamensbekendtgørelsen’’
 • ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogs dansk i erhvervsuddannelserne”
 • ’’Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelserne m.v.’’
 • ’’Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse’’
 • ’’Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.’’
 • ’’Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelserne’’ (AMU-bekendtgørelsen)
 • ’’Lov om de gymnasiale uddannelser’’

4: Modtagelse af personoplysninger – databehandlerem herunder tredjelandsoverførsler

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for at levere en række administrative systemer på undervisningsområdet, som skolen er forpligtet til at benytte. Det drejer sig om følgende systemer:

 • EfterUddannelse.dk
 • Ordblindetesten
 • Viskvalitet (AMU kursusevaluering)
 • XPRS (Eksamenshåndtering af EUX)

Oplysning om data i de enkelte administrative systemer fremgår af hjemmesiden for Styrelsen for IT og Læring (www.viden.stil.dk).

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 er der tale om et fælles dataansvar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af persondata. Dette er tilfældet for de anførte administrative systemer på undervisningsområdet, som leveres af Styrelsen for It og Læring i henhold til hjemmelsgrundlag.

På undervisningsområdet foretager Styrelsen for It og Læring på vegne af skolen behandling af personoplysninger i visse administrative systemer, som skolen er forpligtet til at benytte.

Det drejer sig om følgende systemer:

 • Easy A og P (elevadministration)
 • Elevplan.dk
 • Digitale Uddannelsesaftaler
 • Netprøver (EUX eksamen)
 • Optagelse.dk
 • Praktik+ (administration)
 • Praktikpladsen.dk

Oplysning om data i de enkelte administrative systemer fremgår af hjemmesiden for Styrelsen for IT og Læring (www.viden.stil.dk).

Styrelsen for It og Læring er databehandler for den behandling, som sker ved brug af de anførte administrative systemer, da styrelsens behandling af personoplysninger i disse systemer alene sker til institutionernes formål og på institutionernes vegne, hvorved institutionerne er dataansvarlige for behandlingen af oplysningerne.

Andre databehandlere

Dine oplysninger kan derudover overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på skolens vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som DjH er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Tredjelands-overførsler

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.


5: Specielt for EUD- og EUX-elever

Kategorier af personoplysninger

Som led i din nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, bank kontonummer og statistik
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dit ansættelsessted
 • Billeder (profil)
 • Hvilke DjH-kurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Oplysninger om kost (f.eks. om man er allergisk over for nogle fødevarer i forhold til forplejning)
 • Oplysninger om test (hvis du f.eks. har deltaget i test for ordblindhed eller kompetencevurdering)
 • Din ansøgning og eventuel bilag fra f.eks. Optagelse.dk
 • Karakterer, certifikater og beviser

Derudover opbevarer DjH al korrespondance, du har modtaget fra DjH.

CPR-nummer

Personfølsomme oplysninger:
I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du har fået faglig eller personlig støtte fra DjH:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (f.eks. hvor det har relevans, hvis du har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse)

Personfølsomme oplysninger behandles kun på baggrund af et samtykke eller lovbestemt hjemmel, se punkt 2.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig, herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Din arbejdsgiver
 • Dine forældre/værger (for unge under 18 år)
 • Jobcentre
 • Anden undervisningsinstitution
 • Offentlige myndigheder

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt uddannelsesforløb på DjH. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som indgår i vores elevmateriale i længere tid, hvis der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, fx arbejdsskader.

Personoplysninger til brug for udstedelse af uddannelsesbevis, svendebrev mv. gemmes i 30 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt i forhold til din uddannelse:

 • Offentlige myndigheder
 • Andre uddannelsesinstitutioner og eksterne underviserer, censorer, skuemestre
 • Din arbejdsgiver

6: Specielt for Praktikcenterelever

Kategorier af personoplysninger

Som led i din nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, samt lønoplysninger og statistik
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dit ansættelsessted
 • Billeder (profil)
 • Hvilke DjH-kurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Oplysninger om kost (f.eks. om man er allergisk over for nogle fødevarer i forhold til forplejning)
 • Oplysninger om test (hvis du f.eks. har deltaget i test for ordblindhed eller kompetencevurdering)
 • Karakterer og beviser

Derudover opbevarer DjH al korrespondance, du har modtaget fra DjH.

CPR-nummer

Personfølsomme oplysninger:

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan fx være i forbindelse med, at du har fået faglig eller personlig hjælp af DjH:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (fx hvor det har relevans, hvis du har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse)

Personfølsomme oplysninger behandles kun på baggrund af et samtykke eller lovbestemt hjemmel, se punkt 2. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig, herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Dine forældre/værger (for unge under 18 år)
 • Jobcentre
 • Andre uddannelsesinstitutioner og eksterne underviserer, censorer, skuemestre
 • Offentlige myndigheder

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt uddannelsesforløb på DjH. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som indgår i vores elevmateriale i længere tid, hvis der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, fx arbejdsskader.

Personoplysninger til brug for udstedelse af uddannelsesbevis, svendebrev mv. gemmes i 30 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Offentlige myndigheder
 • Andre uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
 • Din arbejdsgiver

7: Specielt for kursister

Kategorier af personoplysninger

Som led i din nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, bank kontonummer og statistik
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dit ansættelsessted
 • Hvilke DjH-kurser og -arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Oplysninger om kost (fx om man er allergisk over for nogle fødevarer i forhold til forplejning)
 • Oplysninger om test (hvis du fx har deltaget i test for ordblindhed eller kompetencevurdering)
 • Karakterer, beviser og certifikater

Derudover opbevarer DjH al korrespondance, du har modtaget fra DjH.

CPR-nummer

Personfølsomme oplysninger:

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du har fået faglig eller personlig hjælp af DjH:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (f.eks. hvor det har relevans, hvis du har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse)

Personfølsomme oplysninger behandles kun på baggrund af et samtykke eller lovbestemt hjemmel, se punkt 2.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig, herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Din arbejdsgiver
 • Jobcentre
 • Offentlige myndigheder

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt uddannelsesforløb på DjH. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som indgår i vores elevmateriale i længere tid, hvis der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, f.eks. arbejdsskader.

Personoplysninger til brug for udstedelse af uddannelsesbevis, svendebrev mv. gemmes i 30 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Offentlige myndigheder
 • Eksterne undervisere og censorer

8: Specielt for virksomheder

Kategorier af oplysninger

Som led i din virksomheds nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om virksomheden:
Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder virksomhedens navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, EAN-nummer, bank, kontonummer og statistik
 • Navne på kontaktpersoner i forbindelse med elever/kursister
 • Hvilke DjH-kurser og -arrangementer, virksomheden har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • CVR-nummer

Derudover opbevare DjH al korrespondance, virksomheden har modtaget fra DjH.

Hvor virksomhedens oplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om virksomheden, som vi har modtaget fra virksomheden, herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder, herunder virk.dk og cvr-registret

Hvornår sletter vi virksomhedens oplysninger

Virksomhedsoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt uddannelsesforløb for den enkelte medarbejder, som virksomheden har haft på DjH. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som indgår i vores elevmateriale i længere tid, hvis der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, f.eks. arbejdsskader.

Virksomhedsoplysninger til brug for udstedelse af uddannelsesbevis, svendebrev mv. gemmes i 30 år.

Videregivelse af virksomhedens oplysninger

Vi behandler normalt kun oplysninger om virksomheden, som vi har modtaget fra virksomheden, herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder
 • Andre uddannelsesinstitutioner

9: Specielt for bestyrelse og LUU medlemmer

Kategorier af personoplysninger

Som led i dit nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse
 • Bank kontonummer (kun bestyrelsesmedlemmer)
 • Hvilke DjH-arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Hverv på skolen samt valgdato

Derudover opbevarer DjH al korrespondance, du har modtaget fra DjH.

CPR-nummer (kun bestyrelsesmedlemmer)

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra din arbejdsgiver/udpegende organisation.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt virke på DjH. Vi opbevarer historisk dine personoplysninger, som optræder i referater/årsregnskaber/underskrifter af officielle dokumenter mv.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt:

 • Offentlige myndigheder

10: Specielt for forældre/værger

Kategorier af personoplysninger

Som led i din nuværende eller tidligere tilknytning til DjH behandler vi følgende oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse
 • Dit forældre/værgeskab
 • Hvilke DjH-arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i

Derudover opbevarer DjH al korrespondance, du har modtaget fra DjH.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmer vi i 5 år efter endt uddannelsesforløb for dit unge menneske. Vi opbevarer fortsat personoplysninger, som måtte indgå i vores elevmateriale i længere tid, såfremt der findes et andet lovligt behandlingsgrundlag, f.eks. arbejdsskader.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke eller overlader dine personoplysninger til andre.


11: Jobansøgning

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i ansøgningsprocessen og bliver ikke videregivet til andre uden for skolen.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og ansøgningsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet, medmindre der gemmes ansøgninger fra ansøgningsprocessen, i disse tilfælde vil der blive indhentet samtykke til opbevaring.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag i 6 måneder, hvorefter det slettes.


12: Overvågning og elektronisk adgangskontrol

Formålet med tv-overvågningen og elektronisk adgangskontrol er at være præventiv og opklare kriminalitet fx tyveri samt til dokumentation af arbejdsulykker. Tv-overvågning og elektronisk adgangskontrol anvendes ikke til kontrol af elever og kursisters præstation, arbejds- eller mødetider.

Tv-overvågningen foretages af egne udendørs arealer, hvor der er almindelig færdsel, indfaldsveje til DjH og indgangspartier og facader. Egne indendørs arealer, hvor der er almindelig færdsel samt undervisningslokaler med udstyr.

Tv-overvågningen er aktive døgnets 24 timer, og der optages kun billeder uden lyd. Og der skiltes jævnfør gældende lovgivningen.

Adgangskontrol af dørene (logfiler) foretages af alle indgangsdøre 24 timer i døgnet. Logfiler gemmes op til 1 år.

Systemerne er begrænset og har beskyttet adgang. Systemet med data kan kun tilgås og behandles af administratorerne på DjH.

Optagelserne fra tv-overvågningen gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes automatisk.

Optagelserne og logfiler anvendes kun til ovenstående formål.

Hvis der er mistanke om strafbart forhold, kan optagelserne eller logfiler udleveres til politiet. Optagelserne og logfiler offentliggøres, videregives eller forevises ikke til andre end politiet.