elektrikeruddannelse

4.3 Robot-elteknik, ekspert

Modulet handler Projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan oprette robotceller i et virtuelt miljø via 3D-software. Derudover kan eleven programmere, downloade og afprøve en robot med et virtuelt program, hvor off-line princippet anvendes.
 2. Kan opsætte og integrere kommunikation mellem procesanlægget og robotten.
 3. Kan integrere, programmere og installere robotter i et procesanlæg.
 4. Kan vælge og redegøre for systemkomponenter og softwareenheder til robotters virkemåder.
 5. Kan foretage en risikovurdering og anvende reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning.
 6. Kan optimere et produktionsanlæg i relation til kvalitet, produktionstid samt produktionsudgiften ved hjælp af fleksible robotter.
 7. Kan udarbejde integrerede robotstyringer til energioptimering af produktionsprocesser.
 8. Kan anvende vision-system til kvalitetssikring af robottens og produktionsanlæggets proces.
 9. Har viden om robotteknologiens anvendelsesmuligheder og robotteknologiens fremtidige muligheder.
 10. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 11. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 12. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 13. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
 14. Kan rådgive om og designe, programmere og integrere robotter i procesanlæg.
 15. Kan designe kommunikation mellem procesanlægget og robotten.
 16. Kan rådgive om systemkomponenter og softwareenheder til robotter.
 17. Kan rådgive om integrerede robotstyringer til energioptimering af produktionsprocesser.
 18. Kan rådgive om relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet. 

Faglige mål

På modulet er der fokus på viden om problemstillingen, som omhandler projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi.

På modulet arbejder du for eksempel med at programmere robot, teste i offline og gennemteste funktionerne i praktiske projekter. Endvidere skal du lære om ”servo” systemer og komponenterne, der indgår i et robotsystem. Du lærer om installation, sikkerhedsproblematiske udfordringer som risiko, nødstop og sikkerhedsudstyr, hvor der arbejdes med standarder, love og regler ifm. robotteknologi.

I arbejdet med teknologien anvendes viden med informationssøgning, anvendelsesmuligheder og datadokumentation. Du lærer blandt andet om innovative løsninger og mulighederne bl.a. vigtigheden i præcision og valg af ”tools” værktøj.

Vi ser endvidere på energioptimering, effektivisering i processen, kvalitetssikring, dokumentation og projektplanlægning.

Modulets problemstillinger gøres realistiske og virkelighedsnære ved et virksomhedsbesøg. Virksomhederne beskæftiger sig i et eller andet omfang med modulets problemstillinger, og kan derfor skabe forståelse for hvorledes, der i virkeligheden arbejdes med løsning af modulets udfordringer. Endvidere inviteres eksterne virksomheder til et besøg, hvor de bidrager med information om materiel og værktøj/instrumenter.

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver kompetencer og muligheder for selvstændigt at kunne analysere og løse mindre komplekse opgaver/projekter innovativt på robotteknik.

Personlige mål

Der evalueres, når forløbet er midtvejs og til afslutningen af forløbet (4 uger), og modulet afsluttes med en intern prøve, hvor du forsvarer dit/jeres projekt.

Der arbejdes bevidst med at udvikle din evne til selvstændig stillingtagen samt til samarbejde og kommunikation. Begrebet faglig innovation er en integreret del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen.

Der arbejdes som udgangspunkt i grupper af 2 personer.

Emnerne fra forløbsplanen, skal bearbejdes i nogle mindre rapporter, som skal indeholde en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger.

Tillige skal der løses et antal opgaver, teoretiske såvel som praktiske, besvarelserne til disse opgaver skal vedlægges rapporten.

Rapport og opgaver samt en mundtlig overhøring – af 15 minutters varighed danner grundlag for bedømmelse af din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår også en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Vurderingen er individuel.

Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen.

Se LUP for modulet under modul 3.3


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.3/4.3 Robot-el teknik

 • Lærlingen kan integrere, programmere og installere robotter i et procesanlæg.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker