elektrikeruddannelse

2.9 Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering

Modulet handler om avanceret fejlfinding, diagnose og afhjælpning på elektriske installationer og elektriske brugsgenstande i forbindelse med elektrisk støj og termografering. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Har en grundlæggende forståelse for betydningen og problematikken ved frekvens, transienter, statisk elektricitet, lækstrømme m.m. med henblik på reduktion af elektrisk støj.
 2. Kan redegøre for de harmoniske og overharmoniske strømme og medvirke til løsningsforslag for at minimere disse.
 3. Kan optimere bygningers elinstallationer og elektriske brugsgenstande ved brug af måleteknik med henblik på reduktion af elektrisk støj.
 4. Har kendskab til grundlæggende viden om infrarød termografi og infrarød målingsteknologi.
 5. Kan udarbejde rapport og vejlede kunden til en optimeret løsning ved hjælp af måleteknisk analyseudstyr i forhold til elektrisk støj, spændingskvalitet og termografering ved elinstallationer og elektriske brugsgenstande.
 6. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 7. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 8. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Modulet har fokus på viden om problemstillinger i forbindelse med elektrisk støj, transienter, statisk elektricitet m.v. samt hvilke forhold og komponenter, der kan forårsage elektrisk støj, og hvorledes komplikationer i forbindelse hermed kan afhjælpes.

Du lærer også om lækage strømme, harmoniske strømme, nul strømme samt til transienter og statisk elektricitet. Endvidere indgår også undervisning i og kendskab til termografi og varmelære.

For at give en realistisk og virkelighedsnær oplevelse af modulets problemstillinger, arrangeres der 2 – 3 virksomhedsbesøg. Virksomhederne beskæftiger sig i et eller andet omfang med modulets problemstillinger.

Endvidere inviteres eksterne virksomheder til et besøg, hvor de bidrager med information om materiel og værktøj/instrumenter som vil være relevante i forhold til løsning af diverse opgaver i forbindelse med nærværende modul.

Personlige mål

Modulet bidrager til udvikling af dine erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle din evne til selvstændig stillingtagen samt til samarbejde og kommunikation. Begrebet faglig innovation er en integreret del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen.

Modulets emner skal bearbejdes i mindre rapporter, der indeholder en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger. Tillige skal der løses et antal opgaver, teoretiske såvel som praktiske, besvarelserne til disse opgaver skal vedlægges rapporten.

Der arbejdes i grupper af 2 personer.

Rapport og opgaver samt en mundtlig overhøring – af 15 minutters varighed danner grundlag for bedømmelse af din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår også en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Vurderingen er individuel.

Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.9 Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering

 • Lærlingen kan udføre avanceret fejlfinding og relevante målinger. 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker