elektrikeruddannelse

2.10 Elteknik i kølesystemer

Modulet handler om systemforståelse for køleteknisk anlæg med fyldning op til 2,5 Kg. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for de systemkomponenter som indgår i et køleanlæg.
 2. Kan selvstændigt udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedsprøvning til en maksimal fyldning på 2,5 kg.
 3. Kan udføre lækagekontrol og styrketest, samt udføre evakuering ifølge standardpraksis og efter gældende lovgivning på området.
 4. Kan udføre hårdlodning på køleanlæg, på dimensioner op til 13 mm, herunder anvende korrekt sikkerhedsudstyr.
 5. Kan forstå og opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5 kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP-værdi.
 6. Kan udføre arbejdet i henhold til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende F-gas kølemidler.
 7. Kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1 kg og 2,5 kg, efter leverandørens anvisninger.
 8. Kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig emission, samt overføre en den mængde kølemiddel som står på kølesystemets mærkeplade, ved brug af en vægt, for anlæg med en fyldning op til 2,5 kg.
 9. Kan udføre direkte lækagetest samt anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel, for anlæg med en fyldning op til 2,5 kg.
 10. Kan anvende de fysiske regler, der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip.
 11. Kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til køleanlæg.
 12. Skal gennemføre og bestå prøven, der berettiger til kølebevis – Kategori II certifikat (op ti 2,5 kg) Version 6 - august 2018 Side 66 af 89.
 13. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, energieffektivisering og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 14. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 15. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 16. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Kernestof

Kernestoffet er opdelt i 2 halvdele, der er en elektronik del og en køledel.

Køledelen

Du kan installere, idriftsætte og servicere køle- og varmepumpe-anlæg efter gældende love og regler:

 • Opbygning og montage.
 • Tæthedsprøve og trykprøvning.
 • Evakuering.
 • Korrekt håndtering af kølemiddel

Elektronikdelen

Du kan programmere og anvende elektroniske styringer i el-køleanlæg, og forbinde og installere diverse datalogningsudstyr. Og du kan tolke og analysere de opsamlede data:

Supplerende stof

Du lærer at udføre en idriftsættelsesattest, fejlfinde på køle- og varmepumpe-anlæg, energieffektivisere ud fra målinger og dataopsamling og anvende termodynamik blandt andet med henblik på bestemmelse af anlæggets COP.

Personlige mål

På modulet er der fokus på samarbejde og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Modulets emner beskrives i rapport, som indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person vil kunne opbygge en lignende installation og være i stand til ved hjælp af log-data at kunne optimere på pågældende anlæg.

Mundtlig overhøring foregår enkeltvis, og varer 20 minutter. I bedømmelsen vægtes også dit samarbejde og engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring er grundlaget for din standpunktskarakterer.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.10 El-teknik i kølesystemer

 • Lærlingen kan installere køletekniske anlæg med fyldning op til 2,5 Kg. 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker