elektrikeruddannelse

2.5 Industrielle El-processer

Forudsætning modul 1.2: Automatisk anlæg på maskiner

Modul 2.5, Industrielle el-processer handler om optimering, service og vedligehold af automatiske processer i industrien, og er en naturlig overbygning til modul 1.2; Automatiske anlæg på maskiner.

Undervisningen forgår på et højt teoretisk og fagligt niveau som kommer til udtryk i elevernes projektorienterede opgaver. Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver eleven kompetencer og mulighed for selvstændigt at kunne analysere og løse komplekse opgaver innovativt på procesanlæg. Modulets undervisning vil bestå af teoretisk gennemgang af emner nævnt i nedenstående forløbsplan. Teorien understøttes med opgaver – skriftlige såvel som praktiske. Dette gøres for at sikre forståelse for enkelte emners indbyrdes sammenhæng og kompleksitet. 

Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvorefter du:

 1. har kendskab til sikkerheden i en industriel produktionsproces.
 2. kan foretage korrekt valg af El komponenter og udstyr, i forhold til de hygiejniske og kemiske processer, samt tilhørende korrekt værkstøjsvalg og håndtering af disse.
 3. kan foretage korrekt vurdering af elinstallations metoder på automatiske anlæg, i forhold til en given produktionsform/ - proces og branche.
 4. har viden om risiko og sikkerhedsprocesser anvendt ved servicering og programmering af automatisk rengøring i procesanlæg.
 5. har en kemisk forståelse for anlæggets processer og kan anvende flow og procesdiagrammer ved servicering af automatiske anlæg.
 6. kan energioptimere et procesanlæg ud fra viden om energiforbrug, tryktab, pumpeflow, varmetab og mekanisk arbejde.
 7. kan anvende producentanvisninger for elektrisk materiel til drift og vedligehold for et procesanlæg.
 8. har viden om opsamling, håndtering og analyse af procesdata, anvendt ved udfærdigelse af drift og vedligeholdelsesplaner.
 9. kan udføre registreringer af vedligeholdelsesomkostninger og udføre beregninger for levetid for optimal udnyttelse af anlægget i forhold til fejltyper og nedbrud.
 10. har en grundlæggende viden om produktionsoptimering i forhold til at kunne forenkle og effektivisere programmering og styring af den automatiserede proces.
 11. selvstændigt kan anvende IT-projektværktøjer til at optimere kvaliteten af det leverede arbejde.
 12. kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende IT til relevant informationssøgning.
 13. kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 14. kan anvende innovative processer i forhold til valg af modul. 

Vejledende praktikmål

 • Eleven får erfaring med optimering, sikkerhed og produktionsprocesser anvendt ved styring, regulering og programmering af automatiske anlæg.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.

Faglige mål for eleven

På modulet kan eleven installere og programmere automatiske anlæg i en industriel kontekst.

Eleven kan anvende proces- og flowdiagrammer i forbindelse med anvendelse af procesdata til fx energieffektivisering samt drift- og vedligeholdsplaner.

Eleven skal kunne optimere på processer gennem forståelse for pumpestørrelse med afsæt i optimal motordrift, og kan kombinere den lærte teori med beregningsmetoder af tryktab og pumpeflow med væsker til udførelse af det mekaniske arbejde.

Eleven får kendskab til at udvælge korrekte og egnede komponenter til brug i procesindustrien, har om dimensionering af rør, samt beregning af væskers strømningstab.

Eleven kan opsamle og anvende procesdata til brug for overvågning og vedligehold af procesanlæg. Eleven skal have kendskab til sikkerhedsforhold i procesindustrien og kan udføre regulering af forskellige processer samt opbygge og læse procesdiagrammer. Desuden kan eleven foretage beregninger af væskestrømninger med henblik på at reducere tab i rør og optimal dimensionering.

Personlige mål

Modulet bidrager til udvikling af dine erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle din evne til selvstændig stillingtagen samt til samarbejde og kommunikation. Begrebet faglig innovation er en integreret del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen.

Modulets emner skal bearbejdes i mindre rapporter, der indeholder en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger. Tillige skal der løses et antal opgaver, teoretiske såvel som praktiske, besvarelserne til disse opgaver skal vedlægges rapporten.

Vi fokuserer på eleverne samarbejder og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Eksamen består af en praktisk opgave / fokusområde med praktikstand og tilhørende dokumentattion, sam en skriftlig prøve som supplerer den praktiske opgave. Praktikstanden skal fremstå håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt i overensstemmelse med gældende regler, bestemmelser samt følge fabrikantens produktmæssige anvisninger. Det skal fremstå som værende klar til overdragelse til kunden. 

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker

EUX-Elektriker