elektrikeruddannelse

3.3 Robot-elteknik, ekspert

Modulet handler om Projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan oprette en robotcelle i et virtuelt miljø via 3D-software. Derudover kan eleven programmere, downloade og afprøve en robot med et virtuelt program, hvor offline princippet anvendes.
 2. Kan opsætte og integrere kommunikation mellem procesanlægget og robotten.
 3. Kan integrere, programmere og installere en robot i et procesanlæg.
 4. Kan vælge og redegøre for systemkomponenter og softwareenheder til en robots virkemåder.
 5. Kan foretage en risikovurdering og anvende reglerne for sikkerhed på robot og robotcelle, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning.
 6. Kan optimere et produktionsanlæg i relation til kvalitet, produktionstid samt produktionsudgiften ved hjælp af en eller flere fleksible robotter.
 7. Kan udarbejde integrerede robotstyringer til energioptimering af produktionsprocesser.
 8. Kan anvende vision-system til kvalitetssikring af robottens og produktionsanlæggets proces.
 9. Har viden om robotteknologiens anvendelsesmuligheder og robotteknologiens fremtidige muligheder.
 10. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 11. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 12. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 13. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Modulet har fokus på viden om problemstillingen, som omhandler projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi.

Modul 3.3 er den naturlig eller oplagt overbygning på modul 2.2 og modul 2.3.

På modul 3.3 får du mulighed for at udføre opgaver som at programmere robot, teste i offline og gennemteste funktionerne i praktiske projekter. Du lærer om ”servo” systemer og alle de komponenter, som indgår i et robotsystem.

Du lærer endvidere blandt andet om installation, sikkerhedsproblematiske udfordringer som risiko, nødstop og sikkerhedsudstyr, hvor der arbejdes med standarder, love og regler ifm. Robotteknologi og informationssøgning, anvendelsesmuligheder og datadokumentation.

Du opdager de innovative løsninger og mulighederne bl.a. vigtigheden i præcision og valg af ”tools” værktøj. Hertil kommer sensorer og periferiudstyr og kommunikation mellem enheder med digital udveksling, netværk i forskellige former.

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver eleven kompetencer og muligheder for at kunne selvstændigt analysere og løse mindre komplekse opgaver/projekter innovativt på robotteknik.

For at give en realistisk og virkelighedsnær oplevelse af modulets problemstillinger, arrangeres der ét virksomhedsbesøg. Og eksterne virksomheder inviteres på besøg, hvor de bidrager med information om materiel og værktøj/instrumenter.

Modulet afsluttes med en intern prøve, hvor du som elev forsvare dit/jeres projekt.

Personlige mål

Under modulet arbejdes der med dine erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der er fokus på udvikling af samarbejdsevne, kommunikation og udvikling af evnen til selvstændig stillingtagen. Begrebet faglig innovation er en integreret del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen.

Emnerne fra forløbsplanen bearbejdes i nogle mindre rapporter, som skal indeholde en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger. Besvarelse af en række teoretiske og praktiske opgaver vedlægges rapporten.

Rapport og opgaver samt en mundtlig overhøring, der varer 15 minutter danner grundlag for bedømmelse af din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Der arbejdes i grupper af 2 personer, men vurderingen er individuel.

Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.3/4.3 Robot-el teknik

 • Lærlingen kan integrere, programmere og installere robotter i et procesanlæg.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker