elektrikeruddannelse

3.5 Energieffektivisering af bygningers energi og el-anlæg

Modulet handler om opbygning og indretning af økonomi- og energieffektive bygninger ved brug af energiteknologi og miljørigtige løsninger. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan anvende, kombinere og vurdere problemstillinger om energi- og miljøpolitik og -teknologi lokalt, nationalt og globalt.
 2. Kan redegøre for og formidle udviklingstendenser inden for energiløsninger ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller.
 3. Kan projektere, installere, montere, programmere og energioptimere på eksisterende anlæg og installationer, herunder kunne vejlede slutbrugeren om drift og vedligehold.
 4. Kan identificere og opstille besparelsespotentialer på eksisterende energi-anlæg og installationer i boliger og andre bygninger.
 5. Kan anvende energitekniske beregninger og værktøjer i forbindelse med energioptimering, herunder kunne udarbejde en bygnings energiramme.
 6. Kan vurdere alternative energikilder som mulighed for at ændre eller supplere den eksisterende energiforsyning.
 7. Kan redegøre for hvorledes CTS og BMS indgår i bygningers samlede overvågning og styring/regulering.
 8. Kan redegøre for de nyeste teknologier, metoder og produkter inden for energiteknologi.
 9. Kan installere og programmere på energitekniske installationer og anlæg ud fra dokumentation og brugerønsker.
 10. Kan foretage el-teknisk tilslutning og indregulering af varmepumper, solceller og husstandsvindmøller.
 11. Har viden om lagring af energi.
 12. Kan vejlede kunden om valg af anlægstype i forhold til økonomi, tilbagebetalingstid, levetid og miljøpåvirkning.
 13. Har kendskab til projektering og udførelse af klima- og energianlæg.
 14. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 15. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 16. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 17. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 3.5 er der fokus på at man får kendskab til energieffektiviseringsmetoder af eksisterende industrianlæg i bygninger. Indenfor:

 • Belysning
 • Varmegenvinding / varmeveksling fra industriprocesser og procesventilation
 • Elmotorer inkl. frekvensomformer
 • Pumpeanlæg
 • Trykluftanlæg
 • Hydraulikanlæg
 • Køleanlæg
 • Mekaniske transmissioner

Personlige mål

Der fokuseres på din evne til samarbejd og vidensdeling om de forskellige teknologier, der kan bidrage til energieffektivisering og en reduceret miljøbelastning.

Der arbejdes bevist med udvikling af din samarbejdsevne og selvstændig stillingtagen.

Emner fra forløbsplanen indgår i et afsluttende projekt med henblik på at optimere et eksisterende anlæg. Projektet skal indeholde en fyldestgørende dokumentation.

Mundtlig overhøring foregår enkeltvis, og varer 20 minutter. Den mundtlige overhøring og det afsluttende projekt danner grundlag for elevens standpunktskarakterer.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder. 

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.5/4.5 Energieffektivisering af bygningers energi og el-anlæg

 • Lærlingen kan installere, montere, programmere og energioptimere på eksisterende anlæg og installationer.
 • Lærlingen kan installere og programmere på energitekniske installationer og anlæg ud fra dokumentation og brugerønsker.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker