den jydske haandvaerkerskole

Regler og politikker

Ordensreglement

Ordens- og opholdsregler

Det forudsættes, at alle opfører sig hensynsfuldt og ordentligt, møder velforberedt og bidrager aktivt til undervisningen.

 1. Vi forventer at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, og at du overholder aftaler.
 2. Der er mødepligt til undervisningen.
 3. Rygning er kun tilladt i særlige rygeområder.
 4. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, og euforiserende stoffer er under alle omstændigheder forbudt. Det er heller ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Skolen forbeholder sig ret til at foretage prøver til afklaring, hvis der er mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer.
 5. Mobning, vold og trusler om vold accepteres ikke. Hverken på eller uden for skolen.

Overtrædelse af skolens ordens-, opholds- og sikkerhedsregler kan om nødvendigt føre til politianmeldelse og bortvisning.

Godskrivning

Godskrivning (merit) gives dels på baggrund af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Bekendtgørelse nr. 286 § 64), og dels af de enkelte uddannelsers specielle muligheder for godskrivning.

Udgangspunktet er, at godskrivning ikke er tvungen men noget man søger.

Elever har ret til godskrivning i visse fag, hvis de har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere niveau. Merit betyder, at elever bliver fritaget for undervisning og prøve i fagene.

For at få godskrivning skal eleven dokumentere, at vedkommende:

 • tidligere har aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 02 i prøvekarakter
 • hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, har opnået mindst 02 i overført årskarakter ved afslutningen af faget
 • hvis eleven har valgt faget på et højere niveau og derfor ikke aflagt prøve efter det pågældende niveau, her opnået mindst 02 i årskarakter ved afslutningen af faget
 • hvis der ikke afholdes prøve i faget, opnået mindst 02 i årskarakter ved afslutningen af faget.
 • Der kan også gives godskrivning, hvis eleven gennem kompetenceafklarende prøver og øvelser viser at beherske den nødvendige kompetence inden for faget.

Det er skolen der tildeler godskrivning, hvilket sker på baggrund af dokumentation fra tidligere undervisning eller gennem særskilt vurdering af elevens kompetencer.

Elever, der får merit skal tilbydes undervisning på et højere niveau i det pågældende fag, eller tilbydes anden relevant undervisning.

I tilfælde hvor et fag indgår i et helhedsorienteret forløb, kan skolen bestemme, at eleven skal deltage i undervisningen og eventuelt gå til prøve, selv om de formelle betingelser for godskrivning er opfyldt. Et sådant helhedsorienteret forløb skal være beskrevet i den lokale undervisningsplan.

Procedure for godskrivning på Den jydske Haandværkerskole

De enkelte undervisningsafdelinger på Den jydske Haandværkerskole har i den lokale undervisningsplan beskrevet procedurer og muligheder for tildeling af godskrivning.

Procedurerne skal overholde følgende normer og rammer:

 • Anmodning om godskrivning skal stiles skriftligt til skolen
 • Lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag skal medvirke til behandling af godkrivningsanmodninger
 • Afdelingen skal være i besiddelse af skriftlig dokumentation om tildeling af godskrivning og afslag på ansøgninger om godskrivning

Godskrivning for grundfag i grund- eller hovedforløb
Al godskrivning tildeles på baggrund af elevens dokumentation for tidligere undervisning i faget på det pågældende eller højere niveau.

Der kan dog også gives godskrivning, hvis eleven gennem kompetenceafklarende prøver og øvelser viser at beherske den nødvendige kompetence inden for faget.

Godskrivning for område- og specialefag
Godskrivning for områdefag og specialefag kan gives ved skriftlig dokumentation eller på baggrund af konkret vurdering ud fra teoretisk og/eller praktisk kompetencevurdering i faget.

Hvis eleven ønsker at godskrivningen skal afkorte uddannelsestiden, skal det faglige udvalg inden for det valgte fagområde involveres.

Eksamensreglement

EUD - prøver og eksaminer

Indstilling til eksamen

Har du gennemført uddannelsen i henhold til bekendtgørelsen, bliver du automatisk indstillet til eksamen. Du kan dog blive nægtet indstilling til eksamen, hvis du ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag/uddannelse.

Mødetid

Du skal på eksamensdagen møde i god tid, det vil sige ca. 15 min., før prøvestart eller efter aftale med den prøveansvarlige underviser. Kommer du for sent til en prøve og skolen anser forsinkelsen som rimeligt begrundet og at det er udelukket, at du kan have modtaget oplysninger om opgavens art, kan skolen vælge at lade dig deltage i prøven. Prøvetiden forlænges dog ikke tilsvarende. Udebliver du fra prøven kan du efter aftale deltage i den næstkommende eksamen. Normalt kun du kun indstilles til eksamen to gange, og en udeblivelse tæller med i dette antal gange.

Hjælpemidler – Skriftlig eksamen

Til eksamen får du udleveret eksamenspapir og papir til kladdeskrivning. Du skal selv medbringe skrivemateriale og tilladte hjælpemidler. Det er kun de tilladte hjælpemidler, der må befinde sig ved din plads i eksamenslokalet. Ved skriftlig eksamen i grundfag er følgende hjælpemidler tilladte:

 • Dansk – niveau F., E., D og C. : Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger.
 • Matematik – niveau F., E., D og C. : Alle skriftlige og trykte hjælpemidler samt lommeregner.

Brug af pc er kun tilladt efter særlig tilladelse.

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt og denne må ikke medbringes tændt i eksamenslokalet.

Prøvens gennemførelse – skriftlig eksamen

I forbindelse prøven, vil du blive gjort bekendt med prøvetekster og spørgsmål, ved prøvens start. Bortset fra dette er prøver i form af projekter. Under prøven må du ikke tage opgavematerialet med ud af lokalet.
Du må under prøven kun henvende dig til de tilsynsførende og du skal vise størst muligt hensyn til de øvrige elever i lokalet. Ved de skriftlige prøver må du normalt ikke forlade lokalet, før du har afleveret din besvarelse. Hvis du har brug for at forlade lokalet, skal du ledsages af en af de tilsynsførende. Prøvens varighed kan normalt ikke forlænges ud over den varighed, der er fastsat for den konkrete prøve.

Aflevering af prøvebesvarelse – skriftlig eksamen

HUSK at du skal skrive dit navn, fag og niveau på hvert enkelt stykke papir, der udleveres. Siderne i din besvarelse skal nummereres. Alt, hvad du ønsker bedømt, skal afleveres samlet. Hvis du ønsker kladden bedømt, skal du gøre tydeligt opmærksom på dette. Du skal aflevere alt udleveret papir inkl. kladden.

Når du afleverer din besvarelse, skal den tilsynsførende kvittere for modtagelsen.

Mundtlig eksamen

En mundtlig eksamen kan bestå dels af forberedelsestid og dels af eksaminationstid. I visse fag er der mulighed for, at afvikle eksamen som gruppeeksamen. Der henvises i ovenstående tilfælde til det pågældende fagbilag i grundfagsbekendtgørelsen. Til mundtlig eksamen må du benytte alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler. Mobiltelefon og andet kommunikativt udstyr må ikke forefindes i forberedelseslokalet.

Overtrædelse af eksamensbestemmelser

Overtræder du bestemmelserne, der er beskrevet i afsnittene ”Hjælpemidler” og ”Prøvens gennemførelse”, vil du blive bortvist fra eksamen af den eksamensansvarlige.

Den eksamensansvarlige kan i mindre alvorlige tilfælde dog først give en advarsel.

Får lærer eller censor, i forbindelse med censurering af din opgavebesvarelse, formodning om, at du uretmæssigt har modtaget hjælp til opgavens besvarelse, vil dette straks blive meddelt skolens ledelse. Skolens ledelse og den eksamensansvarlig træffer herefter afgørelse om din besvarelse kan godkendes.

Sygdom

Bliver du syg før prøven således, at du ikke kan møde til eksamen, eller forlader du eksamen på grund af sygdom, vil skolen normalt kræve en lægeerklæring. Andre særlige forhold kan efter skolens vurdering sidestilles med sygdom.

Sygeeksamen og ny eksamen

Har du været syg eller på anden lovlig måde ikke kunnet deltage i eksamen, vil du normalt kunne komme til sygeeksamen eller ny eksamen ved den følgende ordinære eksamenstermin. Betingelserne for at kunne gå til sygeeksamen eller ny eksamen er de samme, som er beskrevet under afsnittet ”Indstilling til eksamen”.

Klageregler

Vil du efter eksamen klage over selve eksamenen eller eksamensafholdelsen, skal det ske senest 2 uger efter, at du har modtaget din karakter. Klagen skal være skriftlig, og du skal begrunde din klage.

En eventuel klage kan kun vedrøre følgende forhold:

 • Er prøven ikke gennemført i overensstemmelse med gældende regler for det pågældende fag?
 • Er prøven ikke gennemført i overensstemmelse med de gældende eksamensregler?
 • Er der ikke foretaget en ensartet og retfærdig bedømmelse?

Fraværsregistrering

Eleverne har mødepligt til undervisningen, hvorfor underviserne fører protokol over elevernes fravær.

Ved sygdom eller andet velbegrundet fravær skal eleven kontakte skolen inden kl. 8.00 og give besked herom. Eleven er også ansvarlig for at mester orienteres.

En elev kan bevilges fri fra undervisningen i enkeltstående tilfælde, såfremt den enkelte underviser vurderer, at det ikke vil gå ud over elevens samlede uddannelse.
Hvis en elev forsømmer undervisningen så meget, at det vurderes at gå ud over det samlede udbytte af skoleopholdet, kan eleven henvises til at forlænge sit grundforløb eller i særligt graverende tilfælde gå hele skoleopholdet om.

Klagevejledning

Alle klager der tilgår Den jydske Haandværkerskole bliver behandlet med stor ansvarlighed. Klager bør så vidt muligt undgås, og ethvert optræk til en klage tages alvorligt.

Procedure:

 • Begrundet skriftlig klage sendes til Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten eller djh@djhhadsten.dk.
 • Klagen journaliseres.
 • Kvittering for modtagelse af klagen sendes til afsenderen inden fem hverdage.
 • Direktøren og relevant leder inddrages i behandling af klagen.
 • Skriftlig afgørelse sendes til afsenderen af klagen hurtigst muligt.

Rygepolitik

Den jydske Haandværkerskoles rygepolitik tager udgangspunkt i:

 • At tobaksrygning, såvel aktiv som passiv, er sundhedsfarligt, og der er enighed om, at fremme forståelsen herfor jf. ”Lov om røgfri miljøer”.
 • Det skal være muligt for skolens medarbejdere at kunne passe deres job og for uddannelsessøgende at passe deres uddannelse, uden at blive udsat for tobaksrøg mod deres vilje.

Det er ikke rygerne, der er problemet, det er røgen.

Derfor gælder som hovedregel:

 • Frihed for alle til at vælge, om man vil ryge eller ej. Denne frihed gælder både aktiv og passiv rygning, hvorfor det drejer sig om at vise hensyn, så man ikke ved sine handlinger tager denne frihed fra dem, man omgås.

Dette virkeliggøres ved at efterleve følgende regler:

 • På skolens arbejdspladser er tobaksrygning ikke tilladt i lokaler, som udgør arbejds-/undervisnings-/opholdsted for mere end én person, herunder mødelokaler.
 • Tobaksrygning er ikke tilladt i lokaler med kundeadgang, herunder gangarealer og toiletter.
 • Tobaksrygning er tilladt i rygerum særligt indrettet for rygere.

Det henstilles at man benytter de i rygezonerne opstillede askekummer.

E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter og er derfor omfattet af rygepolitikken.

Såfremt ovenstående ikke efterleves er konsekvensen i første omgang en henstilling, derefter om nødvendigt et skriftligt påbud, hvor der gøres opmærksom på, at ”Lov om røgfri miljøer” skal efterleves. Er yderligere sanktioner nødvendige foretages disse individuelt og i tæt dialog mellem tillidsrepræsentant og ledelse.

Rygepolitikken er vedtaget af Samarbejdsudvalget den 12. september 2007.

Alkohol- og misbrugspolitik

Den jydske Haandværkerskoles alkohol- og misbrugspolitik tager udgangspunkt i:

 • De senere års erkendelse af, at alkoholmisbrug og anden form for misbrug er et stort samfundsmæssigt problem, der ligeledes kan medføre et arbejdspladsproblem, hvilket kan være medvirkende til at skabe et dårligt arbejdsmiljø.
 • At alkoholmisbrug eller anden form for misbrug og arbejde er uforenelige, og derfor ikke hører sammen.
 • At Den jydske Haandværkerskole forventer, at medarbejderne udviser en ansvarsbevidsthed og professionalisme i udførelsen af deres arbejde, således de som udgangspunkt selv kan administrere deres alkoholforbrug.
 • At et eventuelt misbrugsproblem, som en medarbejder måtte få, automatisk er et problem for Den jydske Haandværkerskole.

Dette virkeliggøres ved at efterleve følgende regler:

 • Det er alene tilladt at drikke alkohol i arbejdstiden efter aftale med skolens ledelse, f.eks. ved særlige lejligheder som jubilæer, receptioner eller anden rimelig anledning, hvor det er naturligt, i moderat omfang, at servere øl, vin eller spiritus.
 • Brug af andre stemningsregulerende midler, f.eks. narkotiske stoffer, må ikke finde sted.
 • En medarbejder må ikke være påvirket af alkohol m.v. i arbejdstiden.
 • Alkoholindtagelse må ikke finde sted forud for kundekontakt.

Voldspolitik

Den jydske Haandværkerskoles voldspolitik tager udgangspunkt i:

 • At vold eller trusler om vold er skolens anliggende og ikke den enkelte medarbejder eller uddannelsessøgendes problem.
 • At skolen har en kultur, hvor vold eller trusler om vold ikke tolereres.
 • At skolen har en kultur, hvor det er et fælles anliggende at tage vare på hinanden.
 • At skolens medarbejdere og uddannelsessøgende ikke udsættes for vold eller trusler om vold.
 • At sikre et miljø hvor vi kan tale om oplevelser af vold, og dette tages alvorligt og behandles som et arbejdsanliggende.

Definition af vold

 • Aktivt påført fysisk vold, f.eks. skub, spyt, slag og spark.
 • Psykisk vold omfatter episoder, f.eks. verbale trusler, krænkelser, truende adfærd og mobning.

Efter skaden er sket

 • Den voldsramte skal altid tage kontakt til en af skolens medarbejdere eller sikkerhedsrepræsentanter.
 • Skolen sikrer at den voldsramte hurtigt får hjælp og støtte til at begrænse følgerne således at selvværd, arbejdsevne og arbejdsglæde bevares.
 • Skolen vurderer hvilke sanktioner der skal iværksættes overfor voldsudøveren på kort sigt og på langt sigt.

Registrering og anmeldelse

 • Alle tilfælde af vold og trusler om vold skal registreres.

Politik for ligestilling

Formål
Formålet med ligestillingspolitikken er at sætte ligestilling mellem kvinder og mænd på dagsordenen, således at ligestilling i bestyrelsen og ledelsen på Den jydske Haandværkerskole fremmes.

Mål
Det er Den jydske Haandværkerskoles overordnede mål at have en lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsen og bestyrelsen.

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Målet for Den jydske Haandværkerskoles bestyrelse er, at der skal være mindst 1/3 medlemmer af hvert køn.

Det tilstræbes at ledelsen på Den jydske Haandværkerskole har en ligelig fordeling af kønnene. Målet for Den jydske Haandværkerskoles ledelse er, at der skal være mindst 1/3 af hvert køn.

Strategi

Bestyrelsen
De udpegende organisationer vil, ved udpegning af nye medlemmer blive orienteret om ønsket om ligelig repræsentation af kønnene i bestyrelsen.

Ledelsen
Ved ansættelse af en lederstilling vil der være fokus på lige fordeling af kønnene. Den jydske Haandværkerskole vil til enhver tid ansætte ledere under den præmis, at den bedst egnede kandidat altid ansættes uanset køn.

Politik for snerydning og glatførebekæmpelse

For at alle kan færdes sikkert på Den jydske Haandværkerskole, er det vigtigt at snerydningen og glatførebekæmpelsen sker i rette tid og hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Selvom det er en 24-timers skole skal der påregnes glat føre udenfor skolens officielle åbningstid. Der henstilles til, at man tager nødvendige forholdsregler, fx passende fodtøj, og altid vurderer føret/underlaget ved færdsel på skolens område.

Skolens snerydning/glatførebekæmpelse vil foregå efter følgende retningslinjer:

 • Kl. 7.00 starter snerydningen.
 • I særligt alvorlige tilfælde vil snerydningen starte kl. 6.00.
 • Kl. 7.00 starter saltningen.
 • Kl. 7.30 vil hovedfærdselsårene være ryddet og saltet.
 • I løbet af dagen vil der blive ryddet sne og saltet efter behov.
 • Kun i særligt alvorlige tilfælde vil der blive ryddet sne/saltet efter skolens officielle åbningstid.
 • Vejrsituationen bliver vurderet enkeltvis.
 • Snerydningen og glatførebekæmpelsen vil altid ske under hensyntagen til personalets sikkerhed ved udførelsen af opgaven.