videncenter energi

Energirenovering af boliger

Projektmål

Projektet bidrager til Favrskov Kommunes mål om, at energiforbruget skal være reduceret med 10 % i 2025 i forhold til 2009. Det forventes, at projektet vil bidrage til reelle energibesparelser i den eksisterende boligmasse. Favrskov Kommune forventer endvidere, at projektet vil bidrage til, at de lokale håndværksvirksomheder bliver klædt bedre på til at kunne screene/gennemgå og vurdere energisparetiltag i bygninger, men baggrund i en større helhedsvirdering af både bygningernes klimaskærm og de energitekniske installationer.

Status

Der findes i den eksisterende boligmasse i Favrskov Kommune, et stort potentiale for at gennemføre forskellige energibesparelser. Projektet med energirenovering af private boliger sætter fokus på realiseringen af energibesparelser gennem en række aktiviteter igangsat i 2014-2015.

Beskrivelse af projektet

Projektet skal medvirke til at understøtte og inspirere til aktiviteter, som har en energibesparende effekt. Projektet er målrettet det eksisterende byggeri og forudsætter, at der bliver etableret en samarbejdsaftale mellem energisleskaber, håndværksvirksomheder i Favrskov Kommune samt Partnerskabet Energi Forum Favrskov. I samarbejdsaftalen skal blandt andet indgå oprettelse af en fastprisaftale med energiselskaberne, som forpligtiger selskaberne til at købe de realiserede energibesparesler til en fast pris. Endvidere skal aftalen omfatte udvikling af vejledninger og dokumentationsmateriale for gennemførelse af energibesparelser.

I projektet indgår endvidere afholdelse af 3-4 borgermøder om muligheder for energibesparelser, etablering og gennemførelse af energivejlederkursus for håndværkere, Oprettelse af en hot-line for håndværksvirksomheder og borgere. Oprettelse af en hot-line kunne indgå som en del af en samarbejdsaftale med medvirkende energiselskaber. Etablering af projektsekretariat, som står for administration, udvikling af projektmateriale, kommunikation og koordinering af projektet. Projektsekretatiatet foreslås omrettet i forbindelse med Partnerskabet Energi Forum Favrskov. Med projektet Energirenovering af boliger vil de boligejere, som ønsker at energirenovere deres bolig, kunne få hjælp til at få en samlet beskrivelse af de forskellige besparelsesmuligheder og få hjælp til, via fastprisaftalen, at søge tilskud til energirenovering.

Deltagere

Energiselskaber, håndværksvirksomheder og partnerskabet Energi Forum Favrskov, som består af Favrskov Erhvervsråd, Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Kommune.