videncenter energi

Lovgivning

Den danske lovgivning inden for energibesparelser stammer hovedsageligt fra EU-lovgivning og direktiver.

Energieffektivetsdirektivet:

Energieffektivitetsdirektivet pålægger medlemslandende at igangsætte en række konkrete energispareforanstaltninger, der ifølge EU-Kommissionene vil levere mere end 17 procent forbedret energieffektivitet i 2020.
Direktiv

Implementering af EU´s Energidirektiv:

Implementering af direktivet i dansk lovgivning er blandt andet sket ved Lov nr 345 af 8. april 2014 om ændring er lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling.
Gældende lovgivning

De nationale retningslinjer tager afsæt i Energiaftalen fra 2012.
Energiaftalen 2012

Favrskov Kommune

Klimaplan 2025

Klimaplanen omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed, mod erhvervslivet og borgerne. I tilhørende projektkataloger er en række konkrete indsatsområder beskrevet. Hvert af de beskrevne indsatsområder vil bidrage til at opfylde de overordnede mål. Favrskov Kommune ønsker: - At reducere CO2 -udledningen fra energiforbruget med 25 % i forhold til energiforbruget i 2009. En reduktion af CO2 - udledningen med 25 % betyder, at hver borger i 2025 udleder maximalt 5 tons CO2 om året. Målet skal nås ved en kombination af langsigtet energiplanlægning og energibesparende projekter. - At 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder. Målet skal nås ved etablering og udvidelser af anlæg til produktion af vedvarende energi. Målet vil desuden bidrage til reduktion af den samlede CO2-udledning. - At reducere CO2 - udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i forhold til 2009. Favrskov Kommune ønsker også at "feje for egen dør" og reducere udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger med ca. 2 % om året frem til 2025. 
Klimaplan 2025, Favrskov Kommune