den jydske haandvaerkerskole

Projekter

Det internationale og nationale projektarbejde er et væsentligt indsatsområde.

Den jydske Haandværkerskole er landsskole for flere uddannelser, og det internationale samarbejde såvel som det nationale samarbejde sikrer global forståelse og overblik, som er medvirkende til at gøre Danmark førende indenfor de pågældende uddannelser.

Internationaliseringen sker i tæt samarbejde med de danske brancheorganisationer og CIRIUS. Afdelingerne har som målsætning altid at være involveret i minimum ét internationalt projekt.

Det internationale og nationale projektarbejde er et væsentligt indsatsområde.

Den jydske Haandværkerskole er landsskole for flere uddannelser, og det internationale samarbejde såvel som det nationale samarbejde sikrer global forståelse og overblik, som er medvirkende til at gøre Danmark førende indenfor de pågældende uddannelser.

Internationaliseringen sker i tæt samarbejde med de danske brancheorganisationer og CIRIUS. Afdelingerne har som målsætning altid at være involveret i minimum ét internationalt projekt.

European Automation Project (Leonardo)

Om projektet
European Automation Projekt er et Leonardo da Vinci projekt.
8 elever er med i projektgruppen; 3 danske fra Den jydske Haandværkerskole, 3 svenske fra Göteborgs Tekniska College i Sverige og 2 italienske fra APRO formazione Professionale i Alba.

Marts 2014
Projektgruppen har i uge 13 besøgt Den jydske Haandværkerskole. Her blev der undervist i motores kontrollere, hvor der blev lagt vægt på praktiske øvelser og "hands-on". Undervisere fra el-afdelingens Styring og Reguleringsspeciale stod for undervisningen.

Projektugen blev afsluttet med virksomhedsbesøg på lokale virksomheder. Billederne er fra besøg hos Weber Saint Gobain, som ligger nord for Hadsten.

Det videre forløb
Næste gang projektgruppen mødes er i oktober, hvor Den jydske Haandværkerskole igen skal stå for en undervisningsseance på Göteborgs Tekniska College i Sverige.

Akkumuleret viden og færdigheder (Leonardo)

Om projektet (AKS)

Projektets hovedformål er at udvikle og afprøve et kompetenceværktøj, speciel udviklet for den europæiske el branche. Værktøjet kan bruges af el virksomheder til at lave en kompetenceafdækning i deres virksomhed. Desuden kan det give virksomheden mulighed for at opbygge et struktureret medarbejder udviklingsprogram. DjH bidrager til projektet med viden om den danske el uddannelse, samt med kendskab til hvad den danske el branche har af krav og ønsker til deres medarbejdere.

Afdækningsværktøj
AKS kompetence afdækningsværktøjet arbejder med både de professionelle kvalifikationer og de "bløde" kompetencer. Dette giver et bedre helhedsbillede af de personer, der anvender AKS. Virksomheden opnår derved et langt større kendskab til deres medarbejderstab, hvilket kan hjælpe virksomheden til at nå deres mål og visioner. Ydermere vil virksomheden få afklaret evt. "skjulte" kompetencer i virksomheden, samt få mulighed for at foretage intern skoling og undervisning.

Arbejdskraftens frie bevægelighed
AKS andet formål er at gøre det nemmere for arbejdskraften i Europa at skifte arbejde indenfor medlemslandene. Dette vil blive muligt, idet AKS programmet gør det nemmere at sammenligne de forskellige landes kvalifikationskrav og behov.

Afprøvning af programmet
Projektet vil i løbet af foråret 2004 teste programmet sammen med udvalgte danske virksomheder. Efter denne testperiode, som sideløbende sker i de andre partner lande, vil projektet komme med det endelige værktøj i begyndelsen af 2005.

Samarbejdspartnere
AKS er et europæisk Leonardo projekt støttet af EU. Projektet er ledet af den norske organisation ELBUS, som er det norske svar på det danske EFU. Projektet er repræsenteret af følgende europæiske partnere:

 1. Norge, OREE "Opplæringsrådet for elektro og elektronikkfagene"
 2. Grækenland, Athens tekniske akademi
 3. England, JTL (engelsk el uddannelses organisation)
 4. Sverige, SEF (det svenske el forbund)
 5. Danmark, DjH (Den jydske Haandværkerskole i Hadsten)

AKS-projektet

Randers Bryghus

Robot skal flytte flasker
Brygmester Stefan Kappel Randers Bryghus arbejder ved tappemaskinen med at flytte flasker. En funktion der skal afløses af moderne robotteknologi udarbejdet i et samarbejde med elektrikerlærlinge fra Den jydske Haandværkerskole.

En gruppe lærlinge fra elektrikeruddannelsens styrings- og reguleringsteknik på Den jydske Haandværkerskole (DjH) arbejder i deres svendeprøve sammen med Randers Bryghus om at konstruere en automationsproces med robot, løftebord og gribeværktøj. Robotten skal aflaste medarbejderne fra skæve og ensformige arbejdsopgaver.

Når det frædiggærede øl skal tappes på flasker i Randers Bryghus, står brygmester Stefan Kappel eller en af bryghusets andre ansatte fast ved transportbåndet i flere timer ad gangen for at flytte flasker. "Det er et arbejde med mange ensidige bevægelser og lille intellektuel udfordring, som man ikke kan forlade, mens processen står på", siger Stefan Kappel. Ved hver tanktømning, der tager mellem tre en halv og fire timer, skal der flyttes omkring 3.000 flasker fra en palle over på transportbåndet til tappeanlægget.

Robotten giver frihed

"Robotten vil ikke erstatte en medarbejder, men den vil give frihed til at løse andre opgaver i nærheden, samtidig med, at man holder øje med at teknikken kører, som den skal", siger Stefan Kappel.

I første omgang søger Randers Bryghus bevis for, at et robotanlæg bygget specielt til deres tappeanlæg kan fungere i praksis. "Da jeg selv var ung og studerede manglede jeg virksomhedsnære projekter" fortæller Stefan Kappel, der er uddannet svagstrømsingeniør. Derfor var det oplagt at gå ind i et projekt med DjH, da muligheden bød sig. "Vi vil gerne være med til at give unge mennesker en god uddannelse med afsæt i relevante projekter og ved samarbejdet med lærlinge fra DjH får vi givetvis også gode idéer til udvikling af anlægget".

Om elektrikerlærlingenes arbejde

Rent praktisk foregår elektrikerlærlingenes arbejde med robotanlægget i det nye demonstrationslokale til opbygning af virksomheds demoprojekter på DjH. Efter svendeprøven flyttes robotten til Randers Bryghus.

Dimensionering af et køleanlæg

Projektet/rapporten er udarbejdet af seks maskiningeniørstuderende på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, som sideløbende med projektskrivning hentede inspiration, råd og vejledning på Den jydske Haandværkerskole.

Om projektet

Projektet er om dimensionering af et køleanlæg til brug på festivaller eller andre steder, hvor der ikke er adgang til elektricitet. Kølesystemet er dimensioneret så det drives af en cykel, og kravet er at køleanlægges skal kunne nedkøle tre dåseøl ved hjælp af cykling. Da systemet drives af en cykel, er anvendt en kompressor med en udgående aksel med tilhørende remskive. Det er et termodynamisk system, hvor der indgår teori fra procesregulering.

Dimensionering

Systemet er dimensioneret efter størrelsen af fordamperen, da dens rør er viklet rundt om aluminiumscylindere, der passer til dåseøl. Dette gøres for at få en direkte kontakt mellem fordamper og dåse, og på grund af dåsens størrelse, vil fordamperen derfor have en begrænset længde. Der er udarbejdet forbedringsmuligheder til øgning af varmeovergang mellem fordamper og øl-fluid, men disse er ikke anvendt for at forenkle forsøget. Samtidig er forsøgende blevet foretaget ved hjælp fra en elmotor i stedet for en cykel, for at få et fast omdrejningstal at arbejde med.

Opstilling af Simulink-model af det komplette kølesystem

I forbindelse med projektet blev der opstillet en prøvestand til nedkøling af tre øl til 5°C ved hjælp af en cykel.

Service Refrigeration Education for the Future (Leonardo)

I hele Europa er der sket en række ændringer i standarder, regulativer, lovgivning og anvendte teknikker for kølebranchen. Dette kombineret med en øget fokusering på miljø og sikkerhed kræver en betragtelig overførsel og udvikling af know-how i hele Europa.

Leonardo projektet er igangsat for at udvikle metoder og undervisningsmaterialer, der kan imødekomme det store ekstrabehov for uddannelse, som den europæiske kølebranche skal kunne håndtere over de nærmeste år.

Projektet er en del af EU's Leonardo da Vinci program med Den jydske Haandværkerskole som leading partner med følgende europæiske partnere:

 • Danmark, York Refrigeration ApS
 • Spanien, Escola Tecnica Professional Del Clot
 • Frankrig, Centre de Formation aux Techniques de la Refrigeration
 • Frankrig, Etablissement Polyvalent Saint Joseph
 • Sverige, Installatörernas Utbildingscentrum
 • Projektet færdiggøres i foråret 2005.

Eritrea

Den jydske Haandværkerskole var en af 9 partnere i et Danida projekt der understøtter opførelsen af en Teknisk Skole i Massawa, Eritrea.

Projektet løb fra 2002 til 2005 og omfatter oprettelsen af 9 uddannelser herunder bl.a. en køleteknikeruddannelse.

Køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole skal sammen med det Eritreanske undervisningsministerium udvikle bekendtgørelse og undervisningsplaner, udarbejde indkøbslister, kompetenceafklare lærere, udarbejde uddannelsesplaner for lærerne og træne dem.

Industrial Vocational Optimal Learning Valid for Europe (Leonardo)

Om projektet (IVOLVE)

Den jydske Haandværkerskole var partner i Leonardoprojekt, som blev godkendt sommer 2004. Øvrige deltagere var skoler fra Sverige, England, Spanien og Bulgarien samt en række virksomheder fra de involverede lande. Projekttitlen er IVOLVE hvilket er en forkortelse af Industrial Vocational Optimal Learning Valid for Europe.

Formålet med projektet
Formålet med projektet var, at udarbejde en metode- guideline/standard til brug indenfor industrielle uddannelser. Resultatet skal være en hjælp ved tilrettelæggelse af undervisningen, hvor klasser er sammensat af elevgrupper med meget forskellig kulturel/social/faglig baggrund, og med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Målgruppen
Målgruppen for DjH er lærlinge og kursister indenfor plastbranchen og primært med dansk baggrund. Mens andre deltagerlande har ledige ufaglærte, immigranter og etniske minoriteter som deres primær målgruppe.

Projekttiden var fra oktober 2004 – december 2007.

European College Polymer Network (Leonardo)

Den jydske Haandværkerskole var i perioden august 1997 – december 2000, partner i Leonardoprojektet ”Euporean College Polymer Network”.

Øvrige partnere i projektet var skoler fra Sverige, England og Frankrig.

Om projektet (ECPN)
Formålet med projektet var, at udvikle fælles undervisningsmaterialer indenfor områderne, genanvendelse af udvalgte polymer, design og fremstilling af værktøjer til sprøjtestøbning og sammenligning af industriel organisation og kultur. Et andet væsentligt område ved projektet var udveksling af lærere fra de involverede skoler og elevers mulighed for at vælge internationale projekter fra de deltagende skoler.

Projektets implementering
Resultaterne fra projektet anvendes i undervisningen på grundforløbet som valgfrie elevprojekter samt i sprogundervisningen på hovedforløbet.
Der er desuden mulighed for, at elever i forbindelse med uddannelsen, kan tage studieophold og gennemføre dele af skoleforløb på en af partnerskolerne.
DjH´s ansatte, som har deltaget i projektet, har i projektforløbet fået opbygget et fagligt internationalt netværk til uddannelsessystemer og skoler som stadig bruges.

Praktisk matematik

Praktisk anvendt nyttig matematik og hverdagsmatematik giver mening.

Norske, svenske og danske børn betragter ikke matematikken som en nødvendig del af en erhvervsuddannelse. Det var udgangspunktet for arbejdet i projektgruppen for de tre nordiske lande omkring "Praktisk Anvendt Nyttig Matematik (PAN)".

Projektet skal afklare, om der er basis for at udarbejde undervisningsmateriale med afsæt i konkrete hverdagssituationer.

Repræsentanter fra de tre lande har mødtes flere gange, der er brainstormet og ideudviklet, og imellem møderne er idéerne blevet afprøvet hjemme på de respektive skoler. Der er i projektgruppen enighed om at relevant konkret undervisning gør en forskel i forhold til elevernes engagement.

For at kunne arbejde videre og få lavet undervisningsmateriale, er der netop søgt midler til en projektfortsættelse.

"Den matematik de unge lærer i folkeskolen, kan de ikke omsætte til noget praktisk, når de begynder på en erhvervsuddannelse, selvom de her har brug for det i konkrete opgaver" forklarer underviser fra DjHs el-afdeling, Filip Køneke, der sammen med Poul Nielsen var de danske repræsentanter i projektet.

"For at gøre stoffet mere relevant for de unge, er det vigtigt at få en dagligdags vinkel på matematikken".

Matematik er involveret flere steder, end de fleste forestiller sig. Hvem tænker for eksempel på, at der i frisøruddannelsen tages højde for klippevinkler og blandingsforhold når hårfarven gøres klar? Og at man når der skal beregnes målestoksforhold i tegning af drømmehuset både skal tage procentregning og brøker i brug? Netop derfor er det vigtigt at undervisningsmaterialet bygges op omkring ganske almindelige ting, og det kan eventuelt ske i samarbejde med lokale virksomheder.

Iværksætteri i fokus, Erasmus+

DjH elever har deltaget i 24-timers iværksætter-camp på Island sammen med andre unge fra Norden i forbindelse med et Erasmus+ projektsamarbejde.

DjH har sammen med skoler fra Island, Norge og Finland deltaget i et projekt, hvor eleverne ved at samarbejde og med fokus på iværksætteri skal komme med en kreativ løsning på en opgave stillet af en virksomhed.

Projektet har involveret forskellige elever og undervisere fra DjH, som i projektperioden har besøgt alle lande i forbindelse med deltagelse i iværksætter-camps i hvert værtsland.

Den jydske Haandværkerskole har deltaget med elever fra hver af skolens fire uddannelsesområder, og der er blevet afholdt op til flere camps på skolen. Der er blevet løst innovative opgaver stillet af en virksomhed. Eleverne bliver fordelt i fire grupper med én elev fra hver af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk, i de 24 timer campen varer, hvorefter grupperne skal fremkomme med hver deres innovative løsning på opgaven, og fremlægge den for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat.

Formålet med projektet har været at fremme kreativitet, entreprenørskab og innovationstanken hos eleverne.

Om den sidste af fire camps, som blev afholdt på Island i april 2016
Ingen deltagere kender hinanden før de drager afsted til 24-timers iværksætter camp på Island i starten af april. Det gælder også for elektrikerelev, Morten, plastmagerelev, Ronnie, køleteknikerelev, Andreas og tømrer-EUX-elev, Jesper, der først møder hinanden ved afrejse fra Tirstrup.

Campen på erhvervsskolen i Island bliver sat i gang med teambuilding. "Vi fik gang i det engelske sprog, lærte vores gruppe at kende og skabte gode relationer til hinanden - det var værdifuldt for vores samarbejde fortæller Jesper". Det officielle sprog er engelsk, men i grupperne der samles i pauserne, blandes det med "nordisk". Det interkulturelle, er et scenarie, der let kan tænkes at blive en del af fremtidens arbejdspladser. Det er da også, sammen med det innovative samarbejde og læren om iværksætteri, netop for at introducere de unge til forskellige kulturer, træne deres sproglige kundskaber og bygge broer internationalt, at 24-timers camps i projektet afholdes i alle de fire involverede lande.

Islandsk innovation iværksætteri
Med en rundtur på sydøen bliver eleverne introduceret til de Islandske naturkræfter og ressourcer. Vi ser hvordan man bruger kraften fra vandet, varmen fra undergrunden og hvordan virksomheder tænker bæredygtigt og innovativt. I løbet af ugen besøger vi blandt andet Iceland Ocean Cluster, en sammenslutning af mindre iværksættervirksomheder, der i fællesskab og ved samarbejde skaber udvikling for hinanden. Vi besøger Marel, som også er denne camps opgavestiller, hvor man arbejder innovativt med skræddersyede kundeløsninger.

Elevernes opgave på Island går ud på at komme med nye idéer og forretningsområder i forbindelse med hav- og søfartsproduktion, eller finde nye måder til forbedring af allerede eksisterende produkter gennem idégenerering og makedsføring. Ronnie fra plastmagergrundforløbet og hans team, vandt konkurrencen om det bedste projekt. Morten fortæller, "samarbejdet i min camp-gruppe gik godt, fordi vi hver især, med vores forskellige kulturer, ser ting og tænker på forskellige måder - vi nåede langt på grund af vores forskellighed". Ronnie tilføjer, "det var en stor fordel at vi kommer med hver vores erhvervsuddannelse - sammen kunne vi meget mere - nogen viste noget om økonomi og markedsføring, og andre om selve håndværket". Andreas fortæller engageret videre, "det var sjovt at prøve at arbejdet om natten, nogen blev trætte, andre tænkte bedre om natten - vi var gode til at støtte og motivere hinanden så vi sammen nåede i mål".